Program Hnutí pro Prahu 11 pro územní rozvoj

Minimum o dosavadním územním plánu (Úpn) pro každého občana

Územní plán se dělí na:
  • Závaznou část- funkční regulace, která je charakterizována typem funkční plohy například zastavitelnou obytnou, smíšenou městského typu či naopak nezastavitelnou pro oddech atd.
  • Směrnou část-prostorová regulace, která je charakterizovaná mírou využití funkční plochy stanovenou v závazné části. Například pro funkční plochu čistě obytnou ze závazné části , směrná část určuje zda v území může být postavena jednopodlažní budova v zahradách nebo přehuštěné město s bytovými mrakodrapy
Zatímco závaznou část ÚPn lze měnit pouze Změnou plánu, kterou schvaluje Zastupitelstvo HMP, Směrnou část ÚPn lze měnit úpravou, kterou provádí pořizovatel územně plánovací dokumentace po schválení/neschválení v našem případě Radou MČ Praha 11. Zatímco změna Závazné části je projednávána s veřejností, úprava Územního plánu ve své směrné části není správním řízením a není projednávána s občany před rozhodnutím Rady MČ Praha 11. Podvodem na občanech z pohledu projednávání Územního plánu je fakt, že součástí vlastního projednávání textové části jsou i Urbanistické vize rozvoje, které se následně snadno pod tlakem majitelů pozemků bez projednání s občany zvyšují, často opakovaně a několikanásobně. Takže zatímco při projednávání Změny (Úpn) je předložena rozumná studie Urbanistické vize rozvoje území, kde změna funkční plochy má minimalizované negativní dopady, následně po schválení Změny územního plánu se opakovaně již bez účasti občanů mimo správní řízení úpravou koeficientů postaví místo jednopodlažních domů v zahradách

Program politické strany Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) v oblasti územního rozvoje:

  • Zajistíme koncepčnost územního rozvoje Vzhledem k tomu, že územní plánování, aby mělo vůbec svůj smysl, musí být vedeno veřejným zájmem, je nutno nejprve stanovit ucelenou jednotnou koncepci územního rozvoje Jižního Města. Pro tyto účely je územní plán velmi obecným dokumentem a je zapotřebí ho upřesnit podrobnějším nástrojem. Vhodným nástrojem je pro každou zastavitelnou plochu Regulační plán, který bohužel není v podmínkách Jižního Města uplatňován. Regulační plán pořízený z veřejných zdrojů, respektive sdruženého fondu investorů, tak zamezí nekoncepčním úpravám územního plánu a žádostem o územní rozhodnutí, které jsou dnes účelově prosazovány jednotlivými investory bez zohledňování potřeb konkrétního území jako celku včetně oprávněných zájmů původních obyvatel. Vedle koncepčního dokumentu občané získají i nástroj, který by jim umožnil na Jižním Městě vymezovat občanskou vybavenost, aby se neopakoval příklad výstavby na Milíčově, kde investor staví město pro téměř 3 tisíce občanů bez občanské vybavenosti, protože mu to představitelé Prahy a Prahy 11 vedené ODS a ČSSD dovolují. Pokud nebude možno prosadit MČ Praha 11 na HMP Regulační plán bude požadováno po investorovi zpracování komplexního řešení občanské infrastruktury a dopravy včetně parkování. Nesmí se pokračovat ve stávajícím znehodnocování území novou zástavbou. Investor bude muset prokázat studií a přijatými závazky, jakým způsobem zajistí celý životní cyklus investice od výstavby, přes její využívání až po její odstranění. Vlastnictví je i obrovská odpovědnost a my chceme jednat s odpovědnými investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zájmy nad krátkodobými. Z tohot pohledu je způsob projednávání územního rozvoje a výsledek projednávání zcela nepřijatelný, příkladrm může být kauza Porto Háje. Územní rozvoj nesmí být na úkor stávající zeleně, území určeného pro sport, rekreaci jen proto, že regenerace stávajících zanedbaných ploch brownofileds je méně zisková než stavba na zelené louce. Jsme zásadně proti zastavování zeleně na Trojmezí, Roztyly, Milíčov, Litochlebské náměstí,…
  • Zajistit odpovědný územní rozvoj ve veřejném zájmu Je zapotřebí zajistit, aby koncepční rozvoj města byl primárně určován zájmy jeho obyvatel a nikoliv velkých investorů, kteří mají své spřízněné osoby v celém stávajícím neprůhledném schvalovacím procesu. Stávající informovanost občanů prostřednictvím informačních desek je pro svoji formálnost zcela nedostatečná, proto ji rozšíříme o veřejná slyšení a projednávání klíčových rozhodnutí na Zastupitelstvu s účastí občanů a občanských sdružení. Územní plánování nesmí zůstat nadále souborem nevymahatelných přání, ale účinným závazným nástrojem chránícím zdraví občanů právními prostředky. Proto musí územní plánování zajistit, že nové zatížení hlukem či emisemi nepřekročí žádný imisní limit stanovený obecně závazným právním předpisem (podrobně rozpracováno http://www.blisty.cz/2009/12/28/art50495.html, podnět JUDr. Petra Kužvarta).
  • Zajistit územní rozvoj v souladu s evropskými standardy Požadujeme aplikaci evropských norem v jejich plné šíři do podmínek rozvoje Jižního Města tak, aby limity z nich vyplývající, byly pro rozvoj Jižního Města závazné a v praxi vymahatelné. Územní rozvoj na Jižním Městě musí například splňovat požadavky na tichou obytnou zónu s přísnějšími hygienickými limity v souladu s Směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropy 2002/49/EC, která zavádí takzvané tiché oblasti ve velkých sídelních celcích. Dodržení hlukových limitů definuje i požadavky na dopravu.
Přísnější postupy chceme uplatňovat i z pohledu ochrany kriticky ohrožených živočichů a rostlin tak, aby širší okolí Jižního Města nebylo jen obytnou zónou, ale i oázou chráněné přírody, která by přitahovala pražany. Významný důraz chceme věnovat i rekreačnímu využití těchto ploch. Samozřejmě, že jasné stanovení pravidel pro územní rozvoj odradí investory-spekulanty, ale na druhé straně přitáhne seriozní dlouhodobé investory, kteří opustili Jižní Město z důvodu neprůhledných postupů.
    zpracoval Mgr. Zděnek Kvítek, Ph.D., člen výboru OS Hezké Jižní Město http://hezkejm.sweb.cz/,


FacebookSdílet Nebát se a nekrást respektive Vraťme Radnici MČ Praha 11 občanům

Proč by nás měl zajímat Územní plán

Pro většinu občanů je změna Územního plánu nezajímavou aktivitou, přitom významně může zasáhnout do života každého občana jak přímo na jeho zdraví, tak na snížení tržní ceny jeho bytu, nemovitosti. Při Změně územního plánu dochází v závazné části ke změně funkčního využití jednotlivých ploch, což může znamenat například, že vlastník ploch dosud nezastavitelných dle zařazení sloužících jako zeleň pro oddech, bude moci po Změně dané plochy nově zastavět například administrativními či bytovými domy. Tyto Změny územního plánu se týkají celého Jižního Města, stačí se podívat na mapku jednoho návrhu MČ Praha 11 na stránkách OS HJM. Na jedné straně tyto změny přinášejí obrovský zisk vlastníkům nově zastavitelných ploch, na druhé straně mají negativní dopady z pohledu zhoršení životního prostředí v okolí, především zvýšené dopravy v pohybu i v klidu s dopady na hluk a emise. Je až nechutné sledovat, jak nezastavitelné plochy dosud ve vlastnictví města, obce jsou urychleně před změnami prodávány novým soukromým vlastníkům často napojenými na městský business a politiky. Samotné Změny Územního plánu jsou nutné pro udržitelný rozvoj města, důležité je, aby navrhované změny Územního plánu byly veřejnosti srozumitelné, procesy transparentní a mohla se k nim účelně a účinně vyjadřovat.

Modré slzy na interaktivní mapě Jižního Města označují sporné záměry další výstavby na úkor zeleně


Zobrazit místo OS Hezké Jižní Město na větší mapě