Územní plán Prahy včetně Prahy 11

Nový územní plán Prahy 11 (pořizovatel odbor územního plánu MHMP a zpracovatelem Útvar rozvoje hl. m. Prahy  - Návrhy MČ Praha 11 přináší  jen oči pro pláč obyvatelům Jižního Města

OS HJM požaduje zapracování definice Únosného zatížení území do závazných podmínek Územního plánu

Jedním ze základních občanských práv je právo na zdravé životní prostředí a proto územní rozvoj musí respektovat veškeré hygienické limity. To že dnes můžeme dýchat čistý vzduch zadarmo a nemusíme platit za bezhlučné prostředí, ještě neznamená, že nám tato práva budou dopřána i v budoucnosti. Dělicí čára mezi kvalitním bydlením  a chudinskou čtvrtí bude stále více určována podle kvality životního prostředí a bezpečnosti. OS HJM usiluje právě o to, aby se obyvatelé Jižního Města nestali městskou chudinou, které by bylo upíráno základní právo, žít ve zdravém životním prostředí. Proto OS HJM žádá, aby  níže uvedené podněty Judr. Petra Kužvarta byly zapracovány do závazné části Územního plánu Prahy a tak se stalo právně vymahatelným dodržování hygienických limitů při územním rozvoji Prahy 11 :

(14a) Únosné zatížení území je takové zatížení hlukem nebo jinými emisemi, jež v žádné ze sledovaných zátěží prokazatelně nepřekračuje imisní limit stanovený obecně závazným právním předpisem.

  1. Překročení únosného zatížení území je protiprávním stavem, který je nutno odstraňovat. Tento stav nesmí být dále prohlubován. Je zcela nepřípustné, aby vznikala novými zásahy situace, kdy bude toto únosné zatížení území překračováno.
  2. V území, kde není prokazatelně překročen žádný limit pro hluk či imise sledovaných znečišťujících látek v ovzduší, je možno umisťovat a provádět zásahy, u kterých bude předem podán přesvědčivý průkaz, že jejich uskutečněním nedojde k překročení některého limitu.
  3. V území, kde je již některý z limitů pro hluk nebo imise sledovaných znečišťujících látek v ovzduší dosažen nebo překročen, musí být každý zamýšlený zásah zkoumán z toho hlediska, zda je zde předem podán přesvědčivý průkaz, že jeho uskutečněním se zátěž území dostane pod limitní úroveň, případně alespoň průkaz, že zamýšlený zásah nemůže nadlimitní zátěž nijak zvýšit.

Odůvodnění: "Je přece známo, že v Praze a zvláště na Jižním Městě, kde je nejvyšší hustota obyvatel, jsou velice často limitujícím faktorem využití ploch imise látek z dopravy na pozemních komunikacích a také hluk, převážně opět z automobilového provozu. Takto zatížená území bývají v těsné blízkosti obytných zón, kde celoživotně bydlí rezidenti, tedy občané Prahy. Právě dlouhodobá expozice hlukovým a dalším imisím má závažný vliv na jejich zdravotní stav, na šíření závažných onemocnění dětí, na výskyt smrtelných zdravotních poruch u dospělých a na věk, kterého se obyvatelé dožívají. V této situaci byla sehrána těžko uvěřitelná tragikomedie, kdy vyhodnocení vlivů alespoň částečně pojmenovalo uvedená rizika a přineslo řadu varujících konstatování a čísel – ale vůbec nic z nich nevyvodilo! Do územního plánu nebylo vůbec promítnuto, že existují závazné environmentální limity podle českého práva, jež nesmějí být překračovány. Že tedy jedním z omezení využití území je fakt překročení limitu některé ze sledovaných imisí. Nelze totiž pak již podle českého práva v území umisťovat zásahy, jež by mohly nadlimit způsobit – a v územích s nadlimitní zátěží tento protiprávní stav ještě dále zhoršovat. Toto nebylo vůbec probráno a zapracováno, a vliv konceptu na ŽP byl zjevně proveden tak, aby zde byla řada grafických situací i textů, jež situaci nějak nezávazně popíší, ale žádná opatření, jež by z toho měla vyplynout, nebyla formulována ani navržena. V tak zatížených územích, jako je nejužší centrum a okolí velkokapacitních a dopravně velmi zatížených páteřních komunikací, jde o skandální postup hraničící s cynickými úředními pokusy na lidech!"

  1. Odkaz na celý článek Judr. Petra Kužvarta: "Ještě k novému pražskému územnímu plánu" v Britských listech
  2. Odkaz na celý článek Judr. Petra Kužvarta: "Kdyby pan architekt raději mlčel…" v Britských listech
  3. Úvaha předního architekta Miluniče, autora Tančícího domu: "Současné drancování měst a krajiny je závažnější než za totality"