Stanovisko o.s. HJM k zadaniS-Hajedef.doc

 Připomínky o. s. Hezkém Jižní Město

k návrhu zadání pro zpracování studie

Revitalizace lokality Háje

zpracované na základě podnětů občanů přítomných

na veřejném setkání  dne 26. 3. 2012 a 31. 3. 2012

v Komunitním centru Matky Terezy

I. připomínky k věcnému obsahu studie

Studie by měla zohlednit následující :

1. vyjít z celkové koncepce rozvoje Jižního Města a jednoznačně popsat cíle revitalizace směřující pouze ke zkvalitnění života občanů a prevence ghettoizace

Dle občanů by měla být studie vedena celkovou vizí budoucí podoby Jižního Města. Z této celkové vize by měly  vyplynout např. základní vztahy důležité pro stanovení umístění  skutečného centra Jižního Města  (s veřejnými objekty – radnice, kulturní centrum, apod.), role jednotlivých lokálních center s lokálními veřejnými objekty (autobusový terminál pro dálkovou dopravu, ap.). Postavení lokálního centra Hájů by  nemělo být koncipováno bez tohoto souhrnného pohledu. Nelze však koncipovat Jižní Město jen jako souhrn jednotlivých lokálních center, ale jako svébytný městský celek.

Jižní Město je nejhustěji osídlené sídliště v ČR. Je proto nutné brát tuto skutečnost vážně vzhledem k plánovaným stavebním zásahům do životního prostředí jeho občanů. Proto je třeba řešit tyto záležitosti jako jeden celek architektonický, dopravní, ekonomický atd. – se zachováním vyváženého zdravého životního prostředí všech jeho lokalit. A to především s maximálním zachováním zeleně vzhledem ke zhoršujícímu se životnímu prostředí velkoměsta Prahy, narůstajícímu dopravnímu zatížení a dalším možným negativním vlivům i zhoršujícím se klimatickým podmínkám.

Požadujeme proto řešit území v širším územním kontextu, aby byla Praha 11 řešena jako jeden celek. Je potřeba akceptovat i připomínky z hlediska širších vztahů, mimo konkrétně vymezené území.

Cílem revitalizace musí být zvýšení kvality života obyvatel a ne jeho ohrožení. Hlavním kriteriem revitalizace by měla být spokojenost občanů.

2.  zdůvodnit, proč by se mělo zahušťovat Jižní Město, které je dnes nejhustěji osídlené sídliště v ČR a z tohoto pohledu zdůvodnit trvalou udržitelnost zahušťování i vzhledem k plánovaným stavebním zásahům do životního prostředí jeho občanů

Je třeba řešit tyto záležitosti jako jeden celek architektonický, dopravní, ekonomický atd. – se zachováním vyváženého zdravého životního prostředí všech jeho lokalit. A to především s maximálním zachováním zeleně vzhledem ke zhoršujícímu se životnímu prostředí velkoměsta Prahy, narůstajícímu dopravnímu zatížení a dalším možným negativním vlivům i zhoršujícím se klimatickým podmínkám.

3. zpracovat studii dle stavebního zákona v režimu územního plánování s dodržením  limitů  územního plánu

Chceme, aby nebyly překročeny limity územního plánu, a aby nebyly měněny funkce ploch zeleně, rekreace a vnitrobloků.

4. zajistit,  aby v každém stupni od "návrhu zadání studie" po dokumentaci bylo zvlášť a jasně v textu uvedeno i vyznačeno na samostatném výkrese, které navrhované hodnoty a věci se od stávajícího územního plánu liší

5. zajistit dodržení postupů řízení stejných, jako kdyby šlo o územní plán, a to včetně termínů projednání, možností podání připomínek a způsobu jejich projednání, a to včetně nutnosti zapojení dalších dotčených správních orgánů do tohoto řízení

Důsledky této studie budou totiž závazné pro samosprávu MČ P11, jejich dopad tedy odpovídá dopadu územního plánu.

6. zajistit udržitelný rozvoj lokality

Dle stavebního zákona je hlavním cílem územního plánování udržitelný rozvoj, rozvoj lokality by měl být udržitelný, jak to požaduje stavební zákon č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů, § 18 Cíle územního plánování.

7. zachovat maximální podíl stávající zeleně

Zeleň má u obyvatel vysokou míru preferencí a je považována za protiváhu panelovým objektům. Likvidaci zeleně považují občané za zhoubnou pro budoucí vývoj a apel v této věci byl jednoznačný: „Zachovejte každý kousek zeleně!“

Přejeme si zachování stávajících zelených ploch a prostorů. Nechceme zástavbu  na těchto plochách.

8. součástí výkresu limitů a též bodem řešení bude i  zeleň na Praze 11, zvláště s ohledem na to, že v plánovaných stavebních záměrech jí soustavně ubývá

9. nezahušťovat lokalitu dalšími objekty, zachovat výškovou hladinu, snižovat hlukovou zátěž

Jakákoli výstavba zvýší hladinu hluku, která je již dnes mnohde překračována a vyvolá nové dopravní zatížení, které je na samé hranici únosnosti.

Nechceme výstavbu nových bytů ani kancelářských prostor. Nechceme zahuštění Jižního Města novými stavbami. Působí zvýšení hluku, vyšší znečištění ovzduší, hustší automobilový provoz, extrémní vytížení metra.

10. zpracovat pro Jižní Město, které je sídlištěm s nejvyšší hustotou obyvatel strategii snižování expozice hluku

I občané Jižního Města mají právo na to, aby nebyli obtěžováni mimo své domovy nadměrným hlukem. Za základ limitů proti hluku je zapotřebí vzít limity WHO a zohlednit hluk i ve vyšších patrech domů. Obcházení hlukových limitů instalací protihlukových oken považujeme za zločin a budeme požadovat finanční odškodnění. Základem systémového omezení dopravního hluku ve městě je dobrý územní plán, jehož kapitola o dopravě respektuje moderní zásady dopravní politiky.

11. nedopustit výstavbu výškové dominanty

Výšková budova bude znamenat velké zatížení životního prostředí na  území, které je přetížené díky nadmístnímu autobusovému terminálu u stanice metra Háje.

Požadujeme, aby návrh zadání neměl za cíl stanovení nových výškových dominant. Máme za to, že stávající dominanty jsou dostačující a nepřejeme si nové výškové budovy na Praze 11.

12. budoucí radnici umístit na Opatov

Opatov je vnímán jako potenciální centrum, kde má místo i centrum veřejné správy.

13. budoucí divadlo- kulturní centrum  umístit na Opatov

Opatov je vnímán jako potenciální centrum, kde má místo i kulturní centrum. Velký pohyb obyvatel by neobtěžoval obyvatele v husté zástavbě. Návrh na lokaci divadla do kotelny v ul. Anežky Malé je značně konfliktní s hustou zástavbou.

14. revitalizovat veřejný  prostor u multikina Galaxie

Prostor je mimořádně znehodnocen, má velkou hodnotu, v současné době  považován za jedno z nejošklivějších míst. Výšková hladina by měla zůstat na stejné úrovni, doporučeno zachování dětského hřiště.

15. revitalizovat  okolí stanice metra Háje

Terminál MHD a integrované dopravy je nehostinnou částí Hájů, přestože vykazuje velkou potenci. U západní části stanice se kříží trasy chodců s parkovacím prostorem autobusů, což je z hlediska bezpečnosti mimořádně nevhodné – lidé směřující od přechodu přes ul. Opatovskou kličkují mezi autobusy. Terminál je umístěn nevhodně, zabírá cenný veřejný prostor. Měl by být přemístěn na okraj JM.

16. pozemky ve vlastnictví města neprodávat

Obecní pozemky jsou vzácným zbožím umožňující rozvoj dle veřejné poptávky. „Obec by neměla prodat ani metr!“ Obecní pozemky mohou zůstat pro naplnění záměrů dle budoucí generace obyvatel.

17.  stávající objekty nenavyšovat

Výšková úroveň stávajících objektů  je značná. Navyšování znamená zahušťování, resp. zvyšování dopravní, hlukové a jiné zátěže.

18. pokud dojde ke zbourání stávajících objektů, neměly by být nahrazeny objekty s vyšší výškou

Viz např. objekt  bývalé kotelny v ul. Štichova, místo kterého je nyní 8 patrový objekt. Navyšování znamená zahušťování, resp. zvyšování dopravní, hlukové a jiné zátěže.

19. dále nezastavovat Centrální park dalšími  sportovními stavbami, ale rozvíjet  jeho kulturní a duchovní potenci

Park je ničen sportovní infrastrukturou a je potlačována jeho role zelených plic Hájů a Opatova.

20. uchránit park za ÚMČ Ocelíkova, Mejstříkova, Letzlova před zástavbou

Park je obzvlášť cenný, obec by se měla zasadit o změnu územního plánu ve smyslu jeho ochrany, aby nebylo možno park zastavět. Pokud se toto nepodaří, měla by obec pozemek vykoupit.

21. nestavět parkovací domy na stávajících parkovištích, nevestavovat je do vnitrobloků, do blízkosti obytných domů

Parkovací domy nejsou vnímány jako stavby pro stávající obyvatele, panuje obava z jejich nadměrné hmoty v bezprostřední blízkosti bytových domů.

22. vypustit zástavbu plochy „D“ - Hořčičkova -Kosmická

Obytný prostor plochy „D“ by měl zůstat zachován bez další zástavby, a to včetně vnitrobloku.  

23. propojit původní a novou zástavbu v lokalitě Milíčovský háj

Dopady nově postaveného sídliště do lokality Háje jsou enormní. Zejména se jedná o absolutní využívání veřejné vybavenosti v původní zástavbě. Nové objekty jsou odděleny od původní zástavby a ulice Jurkovičova vytváří bariéru mezi „starými“ a „novými“ obyvateli, prostoru chybí veřejná vybavenost: školka, kavárna.  

24. nezastavovat pozemek pod bývalými TESKO objekty v ul. Stříbrského

Lokalita úzce souvisí s  řešeným územím, zejména s ohledem na dopravní a hlukovou zátěž. Zbouráním TESKO objektů se vytvořila potence pro zkvalitnění životního prostředí (snížení hluku, dopravy, znečištění ovzduší, ap.) a  nově koncipovaný veřejný prostor či nízkopodlažní veřejnou stavbu: školka, kavárna, park.

25. zahrnout Milíčovské rybníky do řešení vodních bilancí lokality

Milíčovské rybníky jsou závislé na vodní bilanci, potenciální zástavba ji ohrožuje (zvýšení rozsahu ploch znečištěných parkováním, apod.)

 

26. nezapomenout na cyklisty a  vybudovat pro ně vhodnou infrastrukturu 

Nestačí jen malovat pruhy na silnici, nutno stavět cyklostezky, stojany, apod.

27. nedopustit zastavění dětských hřišť, parků a vnitrobloků

 Veřejné nezastavěné prostory jsou mimořádně významné pro utváření pozitivní městské atmosféry, jejich zastavěním by byly ztraceny cenné městské hodnoty. Prostory je naopak nutno chránit a kultivovat. Město by mělo vytipovávat pozemky vhodné pro veřejné prostory a nejsou-li v jeho vlastnictví, vykupovat je. U pozemků s chybně nastaveným využitím v územním plánu by město mělo prosadit změnu, která by nedovolila zastavění území.

28. v klidových obytných zónách nedopustit zprůjezdnění jednosměrných komunikací

Dopravní režim by měl zohledňovat bezpečnost a klidové obytné zóny, nezavlékat dopravu do sídliště.

29. nezapomenout na cyklisty a  vybudovat pro ně vhodnou infrastrukturu 

Nestačí jen malovat pruhy na silnici, nutno stavět cyklostezky, stojany, apod.

30. popsat stav objektů ve studii stejným způsobem

Popis objektů v podkladových materiálech je nevyvážený, působí dojmem účelové argumentace (např. popis pochozí zóny x popis panelových domů). Veškeré objekty by měly být popsány dle jednoho modelu.

31. nestavět parkovací domy v blízkosti obytných objektů

Bezpečné parkování je významnou kvalitou života, je však potřeba jej řešit ve spolupráci s obyvateli a nestavět anonymní prostory pronajímatelné komukoli.

32. zpravovat ekonomickou rozvahu pro jednotlivé varianty revitalizace

Radnice by měla mít představu o potenciálních soukromých i veřejných nákladech jednotlivých variant revitalizace.

33. nezapomenout na cyklisty a  vybudovat pro ně vhodnou infrastrukturu 

Nestačí jen malovat pruhy na silnici, nutno stavět cyklostezky, stojany, apod.

34. zajistit pěší průchodnost přes Opatovskou ul.

Dopravní tepna Opatovská předěluje lokalitu a vytváří bariéru pro přirozené pěší trasy, je potřeba věnovat větší pozornost chodcům.

35. detailněji popsat jednotlivé části Hájů

Některé mapové podklady nejsou srozumitelné, chybí např. popisy ulic. Požadujeme analytické podklady zpracované v kvalitě potřebné pro územní a regulační plán. Požadujeme v analytických podkladech i v návrhu řešit hodnoty hluku, prašnosti, kvality ovzduší, dopravy silniční, kolejové, inženýrské sítě).

36. zadat do hlavních bodů řešení samostatný bod : zjištění limitů pro  využití provozu Metra v době od 6-9 hod ráno a to hodnotou, kolik osob/hod je v této době navíc možné metrem přepravit

 Toto zjištění požadujeme ověřit provozovatelem Metra a samostatně jeho zřizovatelem. Důvod: naplnění metra jako kapacity dopravy za prací a studiem je jeden z nejvýznamnějších limitů pro udržitelný rozvoj viz§18 Stavebního zákona. S výstavbou satelitů vázaných na stanice Háje, Opatov a Chodov je tento již na pokraji naplnění a v budoucí výstavbě by měl být zohledněn na jednom z prvních míst a to se zohledněním veškeré plánované výstavby na Praze 11.

37. bod 10 zadání studie chybně popisuje lokalitu Opatov

II. připomínky k procesu projednávání studie

V rámci projednávání studie je potřeba

38. veřejně projednat vypořádání připomínek na jednání zastupitelstva, které bude svoláno v odpoledních hodinách, aby se jej mohli zúčastnit i pracující obyvatelé

Před jednáním zastupitelstva požadujeme uveřejnění všech podaných připomínek v časopise Klíč a na internetových stránkách města a dále stejným způsobem uveřejnění rozhodnutí o nich.

39. uspořádat nové řádné veřejné jednání, kde bude veřejnost mít možnost svobodně vyjádřit svůj názor

Požadujeme informaci o tomto jednání uveřejnit předem v Klíči JM. Vzhledem k tomu, že několika lidem nebylo při veřejném projednání dovoleno, aby dořekli své připomínky, stávající  projednání nepovažujeme za platné.

40. získat stanovisko nadřízených orgánů hl.m. Prahy k návrhu studie

Vzhledem k tomu, že se v řešeném území nacházejí prvky nadmístního významu, požadujeme, aby se k návrhu i k dalším stupňům dokumentace vyjádřily též další dotčené krajské úřady, zvláště odbor dopravy/ životního prostředí/výstavby/ územního plánování Magistrátu hl. m. Prahy.

41. požadovat doplnění textové části územního plánu o toto ustanovení: " Plochy zeleně, které jsou delší dobu než 3 roky na náklady veřejných rozpočtů udržovány, jsou z pohledu územního plánu plochami nezastavitelnými. Pokud by tyto plochy měly být zastaveny, je to možné jen procesem změny územního plánu, kde bude projednán konkrétní požadavek

42. spojit veřejné projednání plánovaných velkých zástaveb na Praze 11

Na Jižním Městě je připravováno mnoho developerských projektů, které spolu vzájemně souvisí (např. výstavba 170tis. m2 na Roztylech, velkokapacitní garážové budovy, sportovní centrum, lázeňský komplex, Prague Eyes, zástavba podél ul. Chilské, výškový objekt na Litochlebském náměstí, Porto Háje, dostavba OC Chodov, projekt Tří věže, sociální domy, sídliště Milíčovský háj, ap, …) Obyvatelé musí být informováni komplexně a aby též limity území musí být sledovány v souvislosti celého území Prahy 11. Požadujeme výčet těchto komplexních limit v návrhu zadání studie revitalizace lokality Háje: využitelná kapacita metra, kapacita autobusové dopravy, využitelná kapacita vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, sítě silnoproudé, sítě plynu, sítí přívodu tepla.

43. zajistit, aby na prvním řádku návrhu i dalších stupňů studie bylo jasně uvedeno, že tato studie bude samosprávě mč Praze 11 sloužit jako závazný podklad pro další rozhodování o území i o jednotlivé výstavbě

44. zřídit webovou stránku Prahy 11, kde budou shromážděny zákonné i organizační informace k územním a podobným řízením na JM

Zejména jde o stavby vyšší než 2np a zastavěné plochy větší než 150m2 (t.j. rozhodnutí, vyhlášky i obecné informace). Zvláště by zde byly informace k této studii.

45.  písemně informovat  o řízení k zástavbě vyšší než 3np všechna SVJ v přímém dohledu k takové budově.

46. zajistit, aby veškeré prodeje pozemků, nemovitostí ve vlastnictví MČ Praha 11, HMP, respektive akciových polečností MČ Praha 11, byly nejméně dva měsíce před uveřejněním na veřejné desce zveřejněny v časopisu Klíč

Součástí informace by měl být zřejmé stanovisko odboru pro územní rozvoj a stanovisko subjektů, které by byly při případné výstavbě účastníky územního či stavebního povolení.

47. dodržovat zákony týkající se práva občanů na informace o životním prostředí vzhledem k plánovaným zásahům do něj, nikoli dostávat se až k hotovým studiím, ne-li přímo jejich realizacím

V současnosti jde například o „Návrh zadání pro zpracování studie revitalizace lokality Háje“ (nové divadlo, výškové domy, dům s pečovatelskou službou aj.), „Koncepce řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 11 – aktualizace srpen až listopad 2011“ (garážové domy, modré zóny), „Lokality na území MČ Praha 11 vhodné pro výstavbu obecních bytů“ a další zástavbu Jižního Města.

48. informovat občany o všech chystaných plánech, studiích a správních řízeních u všech zásahů ovlivňujících životní prostředí v Praze 11, a to především časopisem Klíč

Klíč financovaný z veřejných prostředků absolutně selhává v oblasti informování o důležitých záležitostech zásahů do životního prostředí. Je potřeba umožnit společná projednávání chystaných změn za účasti občanů JM již při jejich plánování a ne až v pokročilejším nebo hotovém stavu studií k nim či dokonce připravených již ke schválení a provádění. Předkládat jim ekologické, ekonomické a finanční analýzy k návrhům, zadávaným studiím a dalším chystaným projektům, které jsou pořizovány z veřejných prostředků, na což občané mají zákonné právo. To se neprovádí, ačkoli se na ně vynakládají nemalé finanční náklady z jejich daní. Požadujeme proto uveřejnění všech podaných připomínek v časopise Klíč a na internetových stránkách města a dále stejným způsobem uveřejnění rozhodnutí o nich.

49. zpřístupňovat informace a poskytovat materiály k nahlížení, k výpisům a kopírování nebo jinou formou, která je k tomu zákonem pro občany a občanská sdružení umožněna

50. dodržovat Listinu základních práv a svobod, zejména
čl. 3 bod 3: „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod“;
čl. 17 bod 1: „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny“;
čl. 21 bod 1: „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbu svých zástupců“;
čl. 23: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založených Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“;
čl. 31: „Každý má právo na ochranu zdraví“;
čl. 35 bod 1: „Každý má právo na příznivé životní prostředí“, bod 2: „Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů“, bod 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.“

51. dodržovat „Vyhlášku hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. městě Praha“, zejména
čl. 4: „Při umisťování staveb a jejich začleňování do území musí být respektována omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy“; „Míra zastavění pozemků musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí“; „Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí, a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích a na drahách“; „Musí se vytvářet vhodná urbanistická, architektonická a provozní vazba na existující nebo plánované veřejné plochy“;
čl. 8: „Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení“;
čl. 10: „Odstavné a parkovací plochy pro větší počet vozidel se doplňují vhodnou zelení, zejména stromy“;
čl. 13: „U staveb umisťovaných do prostředí již existující zástavby musí urbanistické a architektonické řešení vhodným způsobem reagovat na charakter a strukturu této zástavby“; „Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech“;
čl. 22: „Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech“.

52. přizvat obyvatele k veřejným setkání ve všech zásazích do území, a to ve všech fázích

Žádáme, aby obyvatelé lokalit, kde jsou plánované stavební zásahy, kde jsou buď návrhy nebo již hotové studie k nim, byli v co nejkratší době postupně přizváni k veřejným setkáním, kde budou s plány seznámeni a budou jim předloženy již hotové studie, a aby konání těchto setkání byla včas oznámena v Klíči – časopise financovaného z veřejných prostředků městské části.

53. umožnit společná projednávání chystaných změn za účasti občanů JM již při jejich plánování a ne až v pokročilejším nebo hotovém stavu studií k nim či dokonce připravených již ke schválení a provádění

Obyvatelům je třeba předkládat ekologické, ekonomické a finanční analýzy k návrhům, zadávaným studiím a dalším chystaným projektům, které jsou pořizovány z veřejných prostředků, na což občané mají zákonné právo. To se neprovádí, ačkoli se na ně vynakládají nemalé finanční náklady z jejich daní.

54. pořádat  pravidelná veřejná jednání výboru pro územní rozvoj s občany Prahy 11

Občané požadují, aby byli informováni o záměrech MČ Praha 11, respektive investorů a o práci, postojích volených zástupců MČ Praha 11.

V Praze 6. 4. 2012

Za o. s . Hezké Jižní Město  zpracovala na základě podnětů občanů Radka  Soukupová

Původní připomínky o. s. Hezkém Jižní Město k návrhu zadání pro zpracování studie Revitalizace lokality Háje MČ Praha 11 zpracované na základě podnětů občanů přítomných na veřejném setkání dne 26. 3. 2012 a 31. 3. 2012 v Komunitním centru Matky Terezy

Studie (zde odkaz na stránky MČ Praha 11) by měla zohlednit následující :

1. vyjít z celkové koncepce rozvoje Jižního Města Dle občanů by měla být studie vedena celkovou vizí budoucí podoby Jižního Města. Z této celkové vize by měly vyplynout např. základní vztahy důležité pro stanovení umístění skutečného centra Jižního Města (s veřejnými objekty – radnice, kulturní centrum, apod.), role jednotlivých lokálních center s lokálními veřejnými objekty (autobusový terminál pro dálkovou dopravu, ap.). Postavení lokálního centra Hájů by nemělo být koncipováno bez tohoto souhrnného pohledu.

2. zachovat maximální podíl stávající zeleně Zeleň má u obyvatel vysokou míru preferencí a je považována za protiváhu panelovým objektům. Likvidaci zeleně považují občané za zhoubnou pro budoucí vývoj a apel v této věci byl jednoznačný: „Zachovejte každý kousek zeleně!“

3. nezahušťovat lokalitu dalšími objekty Jakákoli výstavba zvýší hladinu hluku, která je již dnes mnohde překračována a vyvolá nové dopravní zatížení, které je na samé hranici únosnosti.

4. nedopustit výstavbu výškové dominanty Výšková budova bude znamenat velké zatížení území, které je přetížené díky nadmístnímu autobusovému terminálu u stanice metra Háje.

5. budoucí radnici umístit na Opatov Opatov je vnímán jako potenciální centrum, kde má místo i centrum veřejné správy.

6. budoucí divadlo- kulturní centrum umístit na Opatov Opatov je vnímán jako potenciální centrum, kde má místo i kulturní centrum. Velký pohyb obyvatel by neobtěžoval obyvatele v husté zástavbě.

7. revitalizovat veřejný prostor u multikina Galaxie Prostor je mimořádně znehodnocen, má velkou hodnotu, v současné době považován za jedno z nejošklivějších míst. Výšková hladina by měla zůstat na stejné úrovni, doporučeno zachování dětského hřiště.

8. revitalizovat okolí stanice metra Háje Terminál MHD a integrované dopravy je nehostinnou částí Hájů, přestože vykazuje velkou potenci. U západní části stanice se kříží trasy chodců s parkovacím prostorem autobusů, což je z hlediska bezpečnosti mimořádně nevhodné – lidé směřující od přechodu přes ul. Opatovskou kličkují mezi autobusy

9. pozemky ve vlastnictví města neprodávat Obecní pozemky jsou vzácným zbožím umožňující rozvoj dle veřejné poptávky. „Obec by neměla prodat ani metr!“ Obecní pozemky mohou zůstat pro naplnění záměrů dle budoucí generace obyvatel.

10. dále nezastavovat Centrální park dalšími sportovními stavbami, ale rozvíjet jeho kulturní a duchovní potenci. Park je ničen sportovní infrastrukturou a je potlačována jeho role zelených plic Hájů a Opatova.

11. uchránit park za ÚMČ Ocelíkova,Mejstříkova, Letzlova před zástavbou Park je obzvlášť cenný, obec by se měla zasadit o změnu územního plánu ve smyslu jeho ochrany, aby nebylo možno park zastavět.

12. nestavět parkovací domy na stávajících parkovištích, nevestavovat je do vnitrobloků, do blízkosti obytných domů Parkovací domy nejsou vnímány jako stavby pro stávající obyvatele, panuje obava z jejich nadměrné hmoty v bezprostřední blízkosti bytových domů.

13. vypustit zástavbu plochy „D“ - Hořčičkova -Kosmická Obytný prostor plochy „D“ by měl zůstat zachován bez další zástavby.

14. propojit původní a novou zástavbu v lokalitě Milíčovský háj Nové objekty jsou odděleny od původní zástavby a ulice Jurkovičova vytváří bariéru mezi „starými“ a „novými“ obyvateli, prostoru chybí veřejná vybavenost : školka, kavárna.

15. nezastavovat pozemek pod bývalými TESKO objekty v ul. Stříbrského Lokalita je již značně zahuštěna, zbouráním TESKO objektů se vytvořil potence pro nově koncipovaný veřejný prostor či nízkopodlažní veřejnou stavbu : školka, kavárna.

16. nezapomenout na cyklisty a vybudovat pro ně vhodnou infrastrukturu Nestačí jen malovat pruhy na silnici, nutno stavět cyklostezky, stojany, ap.

17. popsat stav objektů ve studii stejným způsobem Popis objektů v podkladových materiálech je nevyvážený, působí dojmem účelové argumentace (např. popis pochozí zóny x popis panelových domů). Veškeré objekty by měly být popsány dle jednoho modelu.

18. detailněji popsat jednotlivé části Hájů Některé mapové podklady nejsou srozumitelné, chybí např. popisy ulic.

19.Požadujeme, aby návrh zadání neměl za cíl stanovení nových dominant. Máme za to, že stávající dominanty jsou dostačující a nepřejeme si nové výškové budovy na Praze 11.

20.Požadujeme, aby do zadání byl do hlavních bodů řešení začleněn samostatný bod :zjištění limit využití provozu Metra v době od 6-9 hod ráno", a to hodnotou, kolik osob/hod je v této době navíc možné metrem přepravit. Toto zjištění požadujeme ověřit provozovatelem Metra a samostatně jeho zřizovatelem. Důvod: naplnění metra jako kapacity dopravy za prací a studiem je jeden z nejvýznamnějších limitů pro udržitelný rozvoj, par. 18 Stavebního zákona. S výstavbou satelitů vázaných na stanice Háje, Opatov a Chodob je tento již na pokraji naplnění a v budoucí výstavbě by měl být zohledněn na jednom z prvních míst a to se zohledněním veškeré plánované výstavby na Praze 11.

21.Požadujeme uveřejnění všech podaných připomínek v časopise Klíč a na internetových stránkách města a dále stejným způsobem uveřejnění rozhodnutí o nich.

22.Požadujeme, aby se spojilo veřejné projednání plánovaných velkých zástaveb na Praze 11 (170tis. m2 na Roztylech, velkokapacitní garážové budovy na Opatovské, sportovní centrum...), aby byli obyvatelé informováni komplexně a aby též limity území byly sledovány v souvislosti celého území Prahy 11. Požadujeme výčet těchto komplexních limit v návrhu zadání studie revitalizace lokality Háje: využitelná kapacita Metra, kapacita autobusové dopravy, využitelná kapacita vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, sítě silnoproudé, sítě plynu, sítí přívodu tepla.

23.Požadujeme, aby součástí výkresu limitů a též bodem řešení byla zeleň na Praze 11, zvláště s ohledem na to, že v plánovaných stavebních záměrech jí soustavně ubývá.

24.Požadujeme, aby byl do návrhu zadání zapracován požadavek na "UDRŽITELNÝ ROZVOJ", jak to požaduje stavební zákon č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů, paragraf 18 Cíle územního plánování.

25.Požadujeme, aby v každém stupni od "návrhu zadání studie" po dokumentaci bylo zvlášť a jasně v textu uvedeno i vyznačeno na samostatném výkrese, které navrhované hodnoty a věci se od stávajícího územního plánu liší. Bylo nám řečeno, že součástí návrhu budou změny oproti územnímu plánu,

26.Požadujeme, aby na prvním řádku návrhu i dalších stupňů studie bylo jasně uvedeno, že tato studie bude samosprávě mč Praze 11 sloužit jako závazný podklad pro další rozhodování o území i o jednotlivé výstavbě, jak jsme se dozvěděli na veřejném projednání.Důvodem jsou nejasnosti v prezentaci.

27.Vzhledem k tomu, že několika lidem nebylo při veřejném projednání dovoleno, aby dořekli své připomínky, toto projednání nepovažujeme za platné a požadujeme nové veřejné projednání, kde bude veřejnost mít možnost svobodně vyjádřit svůj názor. Dále požadujeme informaci o tomto jednání předem v Klíči JM.

28.Požadujeme informace o plánovaných krocích v této věci uveřejňovat též v časopise Klíč.

29.Protože na řešeném území se nachází prvky nadmístního významu, požadujeme, aby se k návrhu i k dalším stupňům dokumentace vyjádřili též další dotčené krajské úřady, zvláště odbor dopravy/ životního prostředí /výstavby / územního plánování Magistrátu hl. m. Prahy.

30.Požadujeme dodržení postupů řízení stejných, jako kdyby šlo o územní plán, a to včetně termínů projednání, možností podání připomínek a způsobu jejich projednání, a to včetně nutnosti zapojení dalších dotčených správních orgánů do tohoto řízení. Důsledky této studie budou totiž závazné pro samosprávu mč P11, jejich dopad tedy odpovídá dopadu územního plánu.

31.Požadujeme zřízení webové stránky Prahou 11, kde budou shromážděny zákonné i organizační informace k územním a podobným řízením na JM, které se týkají stavby vyšší než 2np a zastavěné plochy větší než 150m2 (t.j. rozhodnutí, vyhlášky i obecné informace). Zvláště by zde byly informace k této Studii. Dále požadujeme, aby mč P11 informovala občany o plánovaných rozsáhlých výstavbách v časopise Klíč, a to průběžně.

32.Požadujeme, aby info o řízení o zástavbě vyšší než 3np bylo oznamováno písemně všem SVJ v přímém dohledu k takové budově.

33. Požadujeme, aby veškeré prodeje pozemků, nemovitostí ve vlastnictví MČ Praha 11, HMP, respektive akciových polečností MČ Praha 11 byly nejméně dva měsíce před uveřejněním na veřejné desce zveřejněny v časopisu Klíč. Součástí informace by měl být zřejmé stanovisko odboru pro územní rozvoj a stanovisko subjektů, které by byly při případné výstavbě účastníky územního či stavebního povolení.

34. Požadujeme, aby MČ Praha 11 požadovala doplnění textové části územního plánu o toto ustanovení: " Plochy zeleně, které jsou delší dobu než 3 roky na náklady veřejných rozpočtů udržovány, jsou z pohledu územního plánu plochami nezastavitelnými. Pokud by tyto plochy měly být zastaveny, je to možné jen procesem změny územního plánu, kde bude projednán konkrétní požadavek".

35. Požadujeme projednání připomínek na veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 s tím, že podklady budou předem dostupné občanům v Klíči a webu MČ Praha 11.

36. Požadujeme pravidelná veřejná jednání výboru pro územní rozvoj s občany Prahy 11. Občané požadují, aby byli informováni o záměrech MČ Praha 11, respektive investorů a o práci, postojích volených zástupců MČ Praha 11.

37. Požadujeme zdůvodnit, proč by se mělo zahušťovat Jižní Město, které je dnes nejhustěji osídlené sídliště v ČR a z tohoto pohledu zdůvodnit trvalou udržitelnost zahušťování i vzhledem k plánovaným stavebním zásahům do životního prostředí jeho občanů. Proto je třeba řešit tyto záležitosti jako jeden celek architektonický, dopravní, ekonomický atd. – se zachováním vyváženého zdravého životního prostředí všech jeho lokalit. A to především s maximálním zachováním zeleně vzhledem ke zhoršujícímu se životnímu prostředí velkoměsta Prahy, narůstajícímu dopravnímu zatížení a dalším možným negativním vlivům i zhoršujícím se klimatickým podmínkám.

38. Požadujeme dodržovat zákony týkající se práva občanů na informace o životním prostředí vzhledem k plánovaným zásahům do něj, nikoli dostávat se až k hotovým studiím, ne-li přímo jejich realizacím. V současnosti jde například o „Návrh zadání pro zpracování studie revitalizace lokality Háje“ (nové divadlo, výškové domy, dům s pečovatelskou službou aj.), „Koncepce řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 11 – aktualizace srpen až listopad 2011“ (garážové domy, modré zóny), „Lokality na území MČ Praha 11 vhodné pro výstavbu obecních bytů“ a další zástavbu Jižního Města.

39. Požadujeme informovat občany o chystaných plánech, studiích a správních řízeních u všech zásahů ovlivňujících životní prostředí v Praze 11, a to především časopisem Klíč, který tak v důležitých záležitostech zásahů do životního prostředí jejích lokalit nečiní.

40. Požadujeme umožnit společná projednávání chystaných změn za účasti občanů JM již při jejich plánování a ne až v pokročilejším nebo hotovém stavu studií k nim či dokonce připravených již ke schválení a provádění. Předkládat jim ekologické, ekonomické a finanční analýzy k návrhům, zadávaným studiím a dalším chystaným projektům, které jsou pořizovány z veřejných prostředků, na což občané mají zákonné právo. To se neprovádí, ačkoli se na ně vynakládají nemalé finanční náklady z jejich daní.

41. Požadujme zpřístupňovat informace a poskytovat materiály k nahlížení, k výpisům a kopírování nebo jinou formou, která je k tomu zákonem pro občany a občanská sdružení umožněna.

42. Požadujeme dodržovat Listinu základních práv a svobod, zejména:

43. Požadujeme dodržovat „Vyhlášku hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. městě Praha“, zejména

44. Žádáme, aby obyvatelé lokalit, kde jsou plánované stavební zásahy, kde jsou buď návrhy nebo již hotové studie k nim, byli v co nejkratší době přizváni k veřejným setkáním, kde budou s plány seznámeni a budou jim předloženy již hotové studie, a aby konání těchto setkání byla včas oznámena v Klíči – časopise financovaného z veřejných prostředků městské části.

45. Požadujeme zpracovat pro Jižní Město, které je sídlištěm s nejvyšší hustotou obyvatel strategii snižování expozice hluku. I občané Jižního Města mají právo na to, aby nebyly obtěžováni mimo své domovy nadměrným hlukem. Za základ limitů proti hluku je zapotřebí vzít limity WHO a zohlednit hluk i ve vyšších patrech domů. Obcházení hlukových limitů instalací protihlukových oken považujeme za zločin a budeme požadovat finanční odškodnění. Základem systémového omezení dopravního hluku ve městě je dobrý územní plán, jehož kapitola o dopravě respektuje moderní zásady dopravní politiky.

Vaše podněty zaslané nám mailem na adresu sdružení hezkejmZavináčseznam.cz jsme 6. dubna 2012 předali Radnici Prahy 11