Klikni zde na aktualizované stránky o výstavbě na Hájích - www.haje.estranky.cz

Mgr.Dalibor Mlejnský

Starosta MČ Praha 11

Ocelíkova 672

149 00 00 Praha 4

2. června 2009

Věc: Žádost o revokaci usnesení RMČ 0251/8/R/2009


Svým usnesením č.0251/8/R/2009 vyjádřila MČ souhlas s úpravou územního plánu

SÚ hl.m.Prahy č.U 0761 pro účely výstavby záměru „Obytný soubor Háje“ investora Central Group na území vymezeném komunikacemi Výstavní, Otická, Štichova a Exnárova v k.ú.Háje. Úprava spočívá ve změně využití území OC – čistě obytné

Z kodu míry využití území E na kód G. Pro zdůvodnění úpravy míry využití předložil investor svůj záměr, včetně vizualizace.

My níže podepsaní představitelé SVJ v okolí dotčené lokality /zastupující stovky majitelů bytů/ a majitelé rodinných domů nesouhlasíme s touto úpravou územního plánu a vyzýváme Vás tímto k urychlené revokaci usnesení RMČ 0251/8/R/2009 a ponechání původního kodu míry využití území E, příp. jeho další snížení.

Zvýšení kodu míry využití území na G umožňuje investorovi realizovat na tomto území záměr předložený ve vizualizaci nebo záměry podobné, se kterými ostře nesouhlasíme z těchto důvodů:

  1. Naprosto nepřijatelné hmotové a architektonické řešení kolidující s okolní nízkou zástavbou. JM ani dotčená lokalita nemá žádnou novou architekto- nickou koncepci, proto předpokládáme, že platí koncepce původní – postupné snižování „patrovosti“ zástavby od jádra sídliště k jeho okrajům, vč. rozvolně- nosti, tzn. od kompaktních monobloků po drobnou zástavbu, která se tak propojí s okolní krajinou /2-3 podlažní bodové domy u Miličovského lesa, rodinné domy v ul. Otická…/. Stavba obytného monobloku s výškovými budo- vami na okraji sídliště jde bezprecedentně proti této koncepci.

  1. Neúměrná hluková a dopravní zátěž okolních ulic, prohloubení deficitu služeb, parkování, snížení „kvality života“ v této lokalitě. Ulice Štichova je již dnes obtížně průjezdná, stovky dalších nových bytů by znamenaly parkovací kolaps.

  1. Likvidace vzrostlé zeleně představuje hrubý zásah do životního prostředí dotčeného území

  1. Znehodnocení investic stovek občanů. Odsouhlasenou úpravou ÚP by

Domníváme se, že státní instituce a místní samosprávy mají při vědomí své odbornosti a při vědomí, že zastupují volenou veřejnost, zastupovat tuto kvalifikovaně, koncepčně a v souladu s obecným zájmem.

Dovolujeme si doufat, že Vám jako starostovi a stejně tak i RMČ P11 jsou bližší zájmy, názory a stanoviska občanů, než zájmy investorů a proto se zasadíte o urychlenou revokaci usnesení a dále budete o této revokaci neprodleně informovat MHMP OÚP, tak aby toto změněné stanovisko P11 mohlo být zařazeno do posuzování úpravy ÚP.

Žádáme Vás o veřejnou prezentaci tohoto záměru a vysvětlení důvodů, které vedly k souhlasu MČ se zvýšením míry využití území, formou setkání s občany, prezentace na Zastupitelstvu MČ a v časopise Klíč

Následuje seznam SVJ, které se připojují k tomuto společnému dopisu

Na vědomí: Ing.Urban, předseda výboru pro ÚR a ŽP

MHMP OÚP

MHMP ÚHA


Příloha: podpisy majitelů rodinných domů

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro schůzi rady MČ Praha 11 dne 1.4.2009 ve věci:

Obytný soubor Háje -úprava ÚPn č. 0761

Důvod předložení

MČ Praha 11 obdržela dne 23.02.2009 žádost Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního plánu (dále jen „MHMP OUP“ ) o vyjádření k návrhu úpravy Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy (dále jen „ÚPn“) . K žádosti byla přiložena dokumentace „Studie pro úpravu ÚPn“ , kterou v únoru 2009 zpracoval Ing. arch. Zdeněk Frey ze spol. CENTRAL GROUP a.s.

Základní fakta o záměru

V žádosti MHMP OUP bylo uvedeno, že se MČ Praha 11 má vyjádřit do 3 týdnů od obdržení žádosti, jinak bude její vyjádření považováno za bezrozporné. Odbor územního rozvoje (dále jen „OÚR“ ) požádal dopisem ze dne 02.03.2009 o prodloužení lhůty k vyjádření do 30.04.2009 z důvodu projednání v samosprávných orgánech.

Záměr řeší zástavbu území vymezeného komunikacemi Výstavní, Otická, Štichova a Exnárova v k.ú. Háje. Navrhuje se zde obytný soubor, včetně nových komunikací (vozidlová, pěší) a zpevněných ploch, doplněný sadovými úpravami. Soubor je rozdělen na objekty A, B, C, D a E. V nadzemní části objektů jsou navrženy byty (počet není uveden) . V parteru objektů B, C, D a E je v dokumentaci uvedena „možnost umístění komerčních nebytových prostor“ , a to v „případě konkrétního zájmu v době zpracovávání dokumentace pro územní řízení“ . Objekty A, C a E při komunikaci Výstavní tvoří věže o max. výšce 18 n.p. , 16 n.p. a 14 n.p. Z věže A směrem jižním vede křídlo o 7 n.p. , na jihu terasovitě ustupující na 5 n.p. Z věže C směrem jižním vede křídlo o 6 n.p. na jihu terasovitě ustupující na 5 a 3 n.p. Z věže E směrem jižním vede křídlo o 6 n.p. na jihu terasovitě ustupující na 5 až 3 n.p. , podobně jako křídlo C. Objekty B a D o 5 n.p. situované podél komunikace tvoří spojovací krčky mezi věžemi. V podzemní části jsou navrženy garáže. Příjezdy do garáží a současně vjezdy do území na obslužnou komunikaci jsou navrženy ze západu z komunikace Štichova a z východu z komunikace Exnárova. Při obslužné komunikaci budou situována povrchová parkovací stání pro osobní automobily. Vstupy do obytných i komerčních částí stavby budou převážně ze severu. Z jihu vytvoří stavba dva poloveřejné klidové prostory se sadovými úpravami. Cyklotrasy jsou vedeny mimo řešené území po jeho obvodu. Při jižní straně komunikace Výstavní je ponechán pruh v šířce 7 m jako rezerva pro budoucí tramvaj.

Záměr se navrhuje dle ÚPn územního plánu s. ú. hl. m. Prahy v polyfunkčním území obytném OC – čistě obytné s kódem míry využití E (KPP = max. 1,1, KZ = min. 0,15, 1 035 a 0,45 dle typu zástavby a podlažnosti) . Navrhuje se zvýšení kódu míry využití na G (KPP = max. 1,8, KZ = min. 0,25, 0,35, 0,4 a 0,45 dle typu zástavby a podlažnosti) .

Pro záměr je konkrétně navrženo:

plocha úpravy = 21 576 m 2
HPP (hrubá podlažní plocha) = 38 806 m 2
KPP (koeficient podlažních ploch) = 38 806 : 21 576 = 1,798
zastavěná plocha = 4 635 m 2
podlažnost 38 806 : 4 635 = 8,37
kompletní sadové úpravy na rostlém terénu = 10 462 m 2
zeleň na konstrukci s mocností zeminy 0,3 m = 355 m 2 (20% = 71 m2 )
započitatelná plocha zeleně pro výpočet KZ = 10 120 + 71 = 10 533 m 2 KZ (koeficient zeleně) = 0,488

Posouzení OÚR

Z výše uvedených navržených parametrů vyplývá, že navrhovaný kód míry využití G návrh splňuje. Požadavky OÚR z předchozích jednání s investorem: Rezerva pro tramvajovou trať při komunikaci Výstavní – splněno. Vjezd do území ze západu a východu bez zásahu do území zastavěného rodinnými domy na jihu – splněno. Postupné snižování hmoty vzhledem k zástavbě rodinnými domy na jihu a vytvoření poloveřejného klidového zeleného prostoru – splněno.

Navržení nebytových komerčních funkcí v parteru – splněno – není však jisté, zda záměr bude takto předložen i k územnímu řízení. Parkování na povrchu pro návštěvníky bytů a komerčních prostor – splněno, v podrobnější dokumentaci bude třeba upřesnit. Umožnění pěší a cyklistické prostupnosti – těmto prostupům záměr nebrání. Hmotové řešení – přijatelné, je třeba koordinovat se záměrem sportovního areálu navrženým při severní straně komunikace Výstavní u autobusového terminálu. Architektonické řešení – hmoty jsou oproti dříve předloženým jednoduchým a čistým návrhům dekorativně členěny na drobné plochy oken, plných fasád, lodžií a balkónů, střídá se barva bílá a oranžová. Tektonika je archaická. Půdorysy „věží“ jsou bezdůvodně zaobleny. Stavba neodpovídá žádné jiné stavbě na Jižním Městě. Vzhled stavby je těžkopádný, typický i pro jiné obytné stavby spol. CENTRAL GROUP a.s. OÚR považuje architektonické a výtvarné řešení za nepřijatelné. Při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace bude OÚR trvat na kvalitním architektonickém a výtvarném řešení záměru, tj. již tak dost objemnou stavbu 2 výrazově zjednodušit, odlehčit, členěním jednotlivých hmot podpořit jejich převládající horizontální nebo vertikální rozměr, a to bez zbytečného dekoru a bezúčelných půdorysných tvarů.

Vyjádření příslušných odborů ÚMČ a poradních orgánů

Žádost byla projednána ve Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 dne 03.03.2009. Ve věci bylo přijato usnesení: „Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí nemá námitky proti navýšení kódu míry využití území ve funkční ploše OC (čistě obytné) , v území vymezeném ulicemi Výstavní, Exnárova, Otická a Štichova v k.ú. Háje tak, jak bylo navrženo spol. CENTRAL GROUP a.s. “

Žádost byla projednána v Dopravní komisi RMČ Praha 11 dne 11.03.2009. Komise vzala záměr na vědomí s požadavkem, aby na komunikaci Výstavní v úseku mezi křižovatkami s komunikacemi Opatovská a Exnárova byl jeden pruh vyhrazen pro autobusy a zřízeny autobusové zastávky.

Závěr – doporučení zpracovatele

OÚR doporučuje souhlasit s navrhovanou úpravou. Konkrétní navržené architektonické a výtvarné řešení stavby, podíl nebytových funkcí a požadavky na úpravu komunikace Výstavní nemají vliv na míru využití území a lze je požadovat k upřesnění a doplnění při zpracování dokumentace pro územní řízení.

Přílohy:

Příloha č. 1 DZ – žádost MHMP OUP
Příloha č. 2 DZ – situace ÚPn
Příloha č. 3 DZ – situace
Příloha č. 4 – zákres foto
Příloha č. 5 – vizualizace 1
Příloha č. 6 – vizualizace 2


Odkazy: