Stručné rámcové návody k práci Občanských sdružení (OS)

Důvody k založení OS

Občané mají možnost se účastnit správních řízení samostatně, jen pokud jsou vlastníci nemovitosti, pozemku bezprostředně sousedícího se záměrem výstavby.

Pokud výše uvedená podmínka neplatí, občané se mohou účastnit správního řízení jen prostřednictvím OS. Na druhou stranu lze doporučit občanům, kteří jsou vlastníci sousedních pozemků, nemovitostí, aby svá práva hájili i z pozice členů OS.  Občané založí Občanské sdružení, jehož posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny dle zákona 114/92. Pak jsou dle zákona 114/92 oprávněny požadovat u příslušných orgánů státní správy informace o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a chráněné podle tohoto zákona. Nejprve je zapotřebí schválit návrh stanov a přípravný výbor, který bude mít plné moce pro Registraci občanského sdružení na ministerstvu vnitra.

Bližší informace k registraci občanského sdružení naleznete na portálu veřejné správy Registrace občanského sdružení

Informování OS o zahajovaných správních řízeních

Mezi důležitá správní řízení patří řízení vedená podle stavebního (územní řízení,stavební řízení), vodního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 56 Výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů).Občanské sdružení musí předem příslušný správní úřad požádat o informování,  žádost je platná jeden rok, a proto je zapotřebí žádost periodicky obnovovat..

Dle zákona 114/92 o ochraně přírody a krajiny, §70 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen „občanské sdružení“) je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze jí podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována. Toto ustanovení je prakticky aplikovatelné na všechna správní řízení, kromě řízení dle vodního zákona.

Účast v řízení dle vodního zákona je upravena speciálně ve vodním zákoně v §115 odst.6 zákona č.254/2001:" Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá; žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována."

Na co se nesmí zapomenout